Square C6

The 1954 Kurosawa film The Seven Samurai (Shichinin no samurai).